přeshraniční spolupráce

Hlavním cílem je zajistit, aby hranice jednotlivých států netvořily překážku pro vyvážený vývoj a integraci evropského prostoru. Hraniční oblasti mají dva problémy: Hranice představuje řez v hospodářském, kulturním i sociálním smyslu a příhraniční regiony jsou často zanedbávány národní politikou. Z těchto důvodů a tím, že rozšířením narůstají vnitřní hranice a vznikají nové vnější hranice, je potřebná podpora přeshraničních projektů.

 

Přeshraniční spolupráce (CBC) se sousedními zeměmi Evropské unie (EU) poskytuje regionálnímu vývoji jednotný a celistvý rámec. Cílem CBC je zvládnutí společných výzev, zajištění účinnosti a bezpečnosti vnějších hranic a podpora místní spolupráce.

přeshraniční spolupráce

První odborná konference o pracovním stavu projektů Cíl III – přeshraniční spolupráce mezi svazkem obcí Novoborsko a obcí Lohsa

24. září 2014 16:16

Ve středu, 24. září 2014 se na radnici obce Lohsa konala první odborná konference v rámci programu Cíl 3 k podpoře přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou. Obsahem ze strany německého (obec Lohsa) i českého (svazek obcí Novoborsko) kooperačního partnera bylo představit věcný stav příslušných projektů. Stran obce Lohsa se přitom jednalo o studie k „Modernizaci hlavních toků k regulaci hospodaření s vodou v předhůří“ a k „Zachování a obnově historického krajinného rázu a stromořadí“. Starosta obce Lohsa, pan Witschas, přitom nejdříve vysvětlil potřebnost projektů. Hlavním cílem přitom je zpracování strategií projektů i sestavení plánu potřebných opatření. V návaznosti pak pan Alte z inženýrské kanceláře Alte prezentoval aktuální posouzení skutečného stavu v místě a vyhodnocení soustav kanálů i stav alejí v oblasti obce Lohsa. Dále pan PhD. Jaroslav Kolařík z firmy SafeTrees představil pokrok projektu českého kooperačního partnera.
V návaznosti na konferenci následovala prohlídka místa týkající se modernizace hlavních toků v místní části Driewitz i historických stromořadí v místní části Litschen.
Závěrečná konference a také prezentace výsledků obou projektů se bude konat 27. listopadu 2014 na české straně.

Vaše obec Lohsa

 

Pracovní rozhovor k žádosti Cíl III

17. března 2014 13:19

Dnešního dne se konala další pracovní schůzka mezi svazkem obcí Novoborsko, zastoupeným panem starostou Voseckým a tlumočnicí paní Hübnerovou, a obcí Lohsa, zastoupenou panem starostou Witschasem. Přitom se diskutovalo o pokroku a další realizaci společného projektu Cíl III (obnova původního krajinného rázu podporovaná z evropských fondů). 

Vaše obec Lohsa

 

Pracovní rozhovor k navázání partnerské spolupráce

12. listopadu 2013 14:41

S ohledem na přepracování návrhu společně sestaveného s naším českým partnerem (svazek obcí Novoborsko), který se týká obnovy původního krajinného rázu (Cíl III) se dne 12. listopadu 2013 konal další pracovní rozhovor k upřesnění návrhu projektu. Potřebné rozhovory vedl náš starosta se svým českým kolegou, panem starostou Voseckým.

Vaše obec Lohsa

 

Pracovní rozhovor s podepsáním smlouvy o navázání partnerské spolupráce

15. dubna 2013 14:45

Dnes v návaznosti na další pracovní rozhovor došlo k oficiálnímu podepsání prohlášení o spolupráci i jeho příloh ke zpracování projektu „Společná řešení pro zachování původního krajinného rázu“ mezi obcí Lohsa a svazkem obcí Novoborsko. Pan starosta Witschas nejdříve zástupcům tisku vysvětlil cíle a pozadí společné spolupráce. Přitom zdůraznil, že se na obou stranách hranice vyskytují podobné problémy, které by mohly být překonány za pomoci podpůrného programu Cíl 3, a zároveň poděkoval za velkou podporu českého partnera při zpracovávání projektu. Potom předal slovo panu starostovi Voseckému. Ve svých poznámkách zdůraznil, že by touto podporou projektu chtěl zvýšit kvalitu života ve venkovských oblastech. Oba starostové poukázali na to, že dlouhodobým cílem má být vytvoření přeshraniční kooperační sítě, která má v první fázi sloužit k realizaci plánovaného projektu a po jeho realizaci tvořit základ pro další strategická plánování. S ohledem na to bude obec Lohsa dále usilovat o dlouhodobý projekt ke spolupráci sborů mladých hasičů. 

Vaše obec Lohsa

 

3. pracovní rozhovor k navázání partnerské spolupráce

25. března 2013 16:09

25. března 2013 se na radnici v obci Nový Oldřichov konal již 3. pracovní rozhovor o partnerské spolupráci mezi panem starostou Jiřím Voseckým (obec Prysk), paní starostkou Marcelou Novotnou (obec Nový Oldřichov) a vedoucím úřadu panem Svenem Koppenem (obec Lohsa), který zastupoval starostu. Toto setkání bylo opět podpořeno tlumočnicí paní Ivou Hübnerovou.

Pozadí tohoto setkání tvořilo společné vypracování popisu plánovaného projektu k obnově původního krajinného rázu vztahující se k oběma obcím. Na tom postavený návrh projektu má být předložen na konci dubna.  

Pro návrh projektu byly stanoveny níže uvedené stěžejní body s prioritou 3 „Zlepšení situace přírody a životního prostředí“:

  1. Vyhodnocení aktuální situace celé populace stromů na veřejných prostorech dotčených obcí na obou stranách hranice, návrhy na výsadbu nových stromů a eventuálně vytvoření společného přeshraničního portálu pro obce v česko-saském pohraničí
  2. Modernizace hlavních toků k regulaci hospodaření s vodou
  3. Trvale udržitelné zelené plochy a řešení volných ploch
  4. Obnova historického krajinného rázu 

Dlouhodobým cílem má být vytvoření přeshraniční kooperační platformy, která má v první fázi sloužit k realizaci plánovaného projektu a po jeho realizaci tvořit základ pro další strategická plánování.  

Aby mohl být návrh projektu v co nejkratší době předložen, byla hned ujednána další schůzka na začátek měsíce dubna. Na této schůzce má být zaprvé podepsána smlouva o kooperaci a zadruhé vypracovány plány nákladů.

 

Vaše obec Lohsa     

 

Další rozhovory k přeshraniční spolupráci s obcí Nový Oldřichov a svazkem obcí Novoborsko (Česká republika)

15. února 2013 08:15

Dne 14. února 2013 se na radnici Lohsa konal další pracovní rozhovor o partnerské spolupráci se zástupci svazku obcí Novoborsko, panem starostou Jiřím Voseckým z obce Prysk, panem starostou Janem Svitákem z obce Nový Oldřichov, paní starostkou Marcelou Novotnou i panem starostou Udo Witschasem z obce Lohsa. Tento pracovní rozhovor byl opět provázen tlumočnicí paní Ivou Hübnerovou.

Dále v rámci rozhovorů v prosinci 2012 starostové uvedených českých obcí představili své návrhy projektů z oblasti životního prostředí, které by ještě mohly být v období 2013/14 podpořeny z fondů Evropské unie jako takzvaný projekt Cíl 3. Za tímto účelem bylo ujednáno, že má rada obce Lohsa na své další poradě zaujmout stanovisko k tomuto projektu a v případě souhlasu by měly být projektové záměry potvrzeny rozhodnutím rady nejpozději v březnu při zasedání rady obce Lohsa. V důsledku toho byl předběžně ujednán další pracovní rozhovor starostů na 25. března 2013 v Novém Oldřichově, popř. Novoborsku.

Nezávisle na tomto postupu starosta obce Lohsa předložil projekt setkávání sborů mladých hasičů jako přeshraniční projekt pro období financování z fondů EU od roku 2015. Čeští partneři vyjádřili svůj zásadní souhlas s tímto střednědobým vývojem projektu.

Po tříhodinovém pracovním rozhovoru si starostové při společném obědě v zámku Fledermausschloss Weißig vyměňovali různé zkušenosti s komunálními strukturami obou stran.

Vaše obec Lohsa

 

Svazek s partnerským městem Nový Oldřichov (Česká republika)

20. prosince 2012 16:41

19. prosince 2012 odcestoval pan starosta Witschas se svou spolupracovnicí paní Heduschke do České republiky, do obce Nový Oldřichov. Smyslem této cesty byl zásadní rozhovor o partnerství měst za účelem prioritní spolupráce k podpoře práce mladých hasičů na přeshraniční úrovni. Vzhledem k tomu, že již probíhá čilá výměna mezi oběma spolky mladých hasičů z Nového Oldřichova a Weißkollmu, je třeba, dle pana Witschase, tuto spolupráci v rámci partnerských měst ještě více zintenzivnit.

Po vřelém přivítání paní starostkou Marcelou Novotnou a jejím zástupcem si účastníci vyměňovali zkušenosti týkající se budování správních struktur obou obcí. Dále obě strany představily své záměry a očekávání týkající se přeshraniční spolupráce, aby dosáhly společného základu pro další jednání. V návaznosti na pracovní rozhovor byl našemu starostovi představen sklářský průmysl v Kamenickém Šenově jako silné hospodářské odvětví regionu a hasičské muzeum v Novém Oldřichově. Zde byl panu Witschasovi představen starosta města Kamenický Šenov, pan František Kučera, a starosta obce Okrouhlá (Obecní úřad) a předseda svazku obcí Novoborsko, pan Jiří Vosecký. Intenzivní rozhovory o přeshraniční podpoře vedl pan Witschas zejména s panem Jiřím Voseckým.

Výsledkem pracovní návštěvy byla dohoda obou starostů z Nového Oldřichova a Lohsa o tom, že má být v roce 2013 vypracována, sjednána a uzavřena smlouva o partnerství měst, a že cíle stanovené ve smlouvě mají jako budoucí perspektiva tvořit základ spolupráce.

Vaše obec Lohsa

 

 

Přeshraniční spolupráce hasičských sborů

17. září 2012 15:16

15. září 2012 mohla obec Nový Oldřichov oslavit své 600leté jubileum. Ale proč je tato oslava pro obci Lohsa tak zajímavá? Nový Oldřichov je obec, která se velmi věnuje práci s mladými hasiči. Z tohoto důvodu již 20 let trvá přeshraniční spolupráce se sborem mladých hasičů Weißkollm. Protože se starosta kvůli početným dalším schůzkám nemohl 15. září zúčastnit oslavy tohoto jubilea v Novém Oldřichově, předal referent pro mládež pan Hubert Hatwig starostce Marcele Novotné kamennou desku se srdečným blahopřáním ze sjednocené obce Lohsa. Kamenná tabule byla vyrobena v kamenictví „Israel Grabmale“. Kamenictví při práci používá fotorealistické metody. Tímto procesem pískování může firma na všechny myslitelné materiály, jako například náhrobní kameny, skleněné tabule, zrcadla nebo dlaždice, nanášet obrázkové pasáže, fotografie, písmena nebo krajinky. Na kamenné desce zhotovené k 600letému výročí je kromě jiného vidět oba erby obcí i vlastnoruční podpis a pečeť starosty. I obci Nový Oldřichov byl předán blahopřejný dopis od starosty. Vyjádřil v něm své uznání za přeshraniční angažovanost a vyslovil se pro partnerství měst ve spolupráci hasičských sborů.

Vaše obec Lohsa